OPTIMA Precise Aktualitäten

3 Tagevor

Operace související s používáním produktů z našeho portfolia brusných materiálů a řezných nástrojů, bohužel mnohdy neumožňují práci osobám se zdravotním handicapem. Náhradní plnění je tak optimální způsob, jak splnit podíl zaměstnanců OZP povinný pro veškeré soukromé subjekty a státní společnosti s 25 a více zaměstnanci. Pro naše obchodní partnery tuto službu dlouhodobě poskytujeme a šetříme jim tak finance za odvod státu, které by v opačném případě museli hradit. Státní příspěvek musí odvádět každá takto veliká společnost pro splnění svého podílu, pokud nezaměstnává OZP nebo nevyužije náhradní plnění. Tato aktivita je další z řady služeb, které nám pomáhají být optimálním řešením pro precizní výsledek Vašeho podnikání.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezenai #nahradniPlneni #komplexniReseni

Operations related to the use of products from our portfolio of abrasives and cutting tools, unfortunately, often do not allow people with disabilities to work. Substitute performance is thus the optimal way to meet the share of PWD employees mandatory for all private entities and state companies with 25 or more employees. We have been providing this service for our business partners for a long time, thus saving them money for the payment of the ... Sehen Sie mehr

4 Tagevor

Zpětný odběr odpadu: usnadňujeme práci a administrativu našim zákazníkům.
Jako jednu ze služeb, jíž usnadňujeme mnoha našim zákazníkům práci, poskytujeme bezplatný zpětný odběr odpadu. Tato aktivita pomáhá firmám se zbytky nespotřebovaných produktů, snížením provozních nákladů a také s ekologickým řešením této zátěže. Jako společnost cítíme odpovědnost za celý životní cyklus výrobku a těší nás, že má tato skutečnost vliv nejen na životní prostředí, ale i na usnadnění a zrychlení práce našich zákazníků.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #zpetnyOdberOdpadu #ekologie #uspora #komplexniReseni

Waste take-back: we facilitate the work and administration of our customers.
As one of the services that make work easier for many of our customers, we provide free waste take-back. This activity helps companies with the remnants of unused products, reducing operating costs and also with an ecological solution to this burden. As a company, we feel responsible for the entire product life cycle and we are pleased that this fact has an impact not only on the environment, but also on facilitating and accelerating the work of our customers.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #wasteTakeBack #ecology #saving #comprehensiveSolution

2 Wochenvor

Jsme přesvědčeni, že hodnoty jako sebezapření, fair-play a touha po dokonalosti jsou důležité jak ve světě sportu, tak i v podnikání. Sport v širším slova smyslu je součástí naší dlouhodobé strategie, image společnosti a jejích hodnot. Proto nám všem dělá velikou radost spolupráce s mladým a nadějným autokrosařem Sebastianem Mihulkou, který se ve své kategorii pravidelně umísťuje na předních pozicích. Jsme rádi, že se mu s OPTIMA Precise za zády daří.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #autokros #podporaSportu

We believe that values such as self-denial, fair play and the desire for excellence are important in both the world of sports and business. Sport in a broader sense is part of our long-term strategy, company image and its values. That is why it makes us all very happy to work with the young and promising autocrosser Sebastian Mihulka, who regularly places in the top positions in his category. We are glad that he is doing well with OPTIMA Precise behind his back.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #autocross #supportSport

3 Wochenvor

K poskytování komplexního řešení je zapotřebí mít zkušené a spolehlivé partnery. Na činnost OPTIMA Precise tak navazuje naše partnerská společnost KSB, která zjednodušuje práci v technickém prostředí pomocí automatizace výroby a zefektivnění výrobních procesů. Pro své zákazníky vyrábí společnost KSB profesionální stroje na míru, které díky své automatizaci snižují režijní náklady a zvyšují efektivitu výroby. Jedná se o jednoúčelové stroje, ale i složité montážní linky vyráběné podle potřeb zákazníků v mnoha průmyslových odvětvích. Mezi hlavní produkty patří automatické řídící systémy, montážní linky, kontrolní a testovací stroje, robotizace pracovišť a vývoj prototypů.
Díky této spolupráci jsme schopni navrhnout, realizovat a uvést do života složitá řešení nejen v oblasti brusných a řezných operací.

Pokračujte na webové stránky KSB zde: www.ksb-sro.sk

#automatickeKontrolniSystemy #robotizace #prototypy #kontrolniAtestovaciStroje #montazniLinky

To provide a comprehensive solution, it is necessary to have experienced and reliable partners. The activities of OPTIMA Precise are thus followed by our partner company KSB, which simplifies work in the technical environment by automating production and streamlining production processes. KSB manufactures professional, tailor-made ... Sehen Sie mehr

1 Monatvor

Technické karbidové frézy z řady OPTIMAtools s prodlouženou stopkou, jsou stejně jako jejich kratší sourozenci díky dvojitému břitu z tvrdokovu vhodné pro rychlé broušení s hladkým finálním povrchem. Výhoda prodloužené stopky spočívá v delším rozsahu a broušení v místech s omezeným přístupem. Unikátní tvar břitu se dvěma druhy stoupání zajistí o 20% rychlejší úbytek materiálu s přesným výsledkem. Tyto prodloužené frézy slouží k nasazení do ručního elektrického a pneumatického nářadí s vysokým počtem otáček.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#technickeFrezy #prodlouzeneTechnickeFrezy #brouseni #rezani

Technical carbide burrs from the OPTIMAtools series with an extended shank, as well as their shorter siblings, are suitable for fast grinding with a smooth final surface thanks to the double carbide edge. The advantage of the extended shank lies in the longer range and grinding in places with limited access. The unique shape of the blade with two types of pitch ensures a 20% faster loss of material with an accurate result. These extended burrs are used in high-speed hand-held tools and pneumatic tools.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #technicalBurrs #extendedTechnicalBurrs #grinding #cutting

« 1 of 4 »