OPTIMA Precise Aktuality

Novinky ze světa OPTIMA Precise.

OPTIMA Precise

1 week 6 days ago

I v tyto slunné dny jedeme naplno!

Tento týden jsme se setkali s našimi kolegy z KEM-Europe, abychom společně posunuli naší spolupráci v oblasti nářadí KEYANG zase o krok dál.
Můžete se těšit na nové nářadí a příslušenství, které Vám brzy s radostí představíme. Už nyní můžeme prozradit, že rodina bezkonkurenčních a populárních rázových utahováků se rozroste o kompaktního a zároveň stále velmi výkonného sourozence. A tím to zdaleka nekončí.. Zároveň potvrzujeme v dnešní době neobvyklý, ale o to více důležitý fakt – máme dostatek všeho zboží i náhradních dílů!

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#vykon #spoluprace #flexibilita #spolehlivost

Even on these sunny days we are going full speed!

This week we met with our colleagues from KEM-Europe to take our cooperation in the field of KEYANG tools one step further.
You can look forward to new tools and accessories, which we will be happy to introduce to you soon. We can already reveal that the family of unrivaled and very popular impact wrenches will grow into a compact and at the same time still powerful sibling. And that's not the end of it.. At the same time, we confirm an unusual but all the more important fact today - we have enough of all goods and spare parts!

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#performance #cooperation #flexibility #reliability

OPTIMA Precise

3 weeks 2 days ago

Vlastní výroba – výhoda flexibility
Pro naši společnost je možnost rychlé změny vlastní produkce konkrétních položek zásadním přínosem, který se kladně odráží na dodacích termínech finálních produktů zákazníkům. Díky dlouhodobým zkušenostem našich technologů a dobrému know-how se mohou naši zákazníci spolehnout na rychlé dodání a vysokou kvalitu zpracování bez kompromisů.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#vlastniVyroba #flexibilita #spolehlivost #brouseni #rezani

Own production – the advantage of flexibility
For our company, the possibility of a quick change in the production of specific items is a major benefit, which is positively reflected in the delivery dates of final products to customers. Thanks to the long-term experience of our technologists and good know-how, our customers can rely on fast delivery and high quality workmanship without compromise.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #ownProduction #flexibility #reliability #grinding #cutting #knowhow

OPTIMA Precise

1 month 2 days ago

Řezné a brusné kotouče - značení

Značení řezných a brusných kotoučů má svá pravidla, která nemusí být vždy každému jasná. Poradíme Vám, jak se správně zorientovat v označení kvality brusných a řezných kotoučů. Níže jsme pro Vás proto připravili jednoduchou grafiku, díky níž se bude v popisu a označení orientovat každý. Z těchto údajů je tedy možno vyčíst většinu základních vlastností kotoučů.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #popisKotouce #slozeniKotouce #navod

Cutting and grinding discs - marking

The marking of cutting and grinding discs has its own rules, which may not always be clear to everyone. We will advise you on how to orient yourself correctly in the quality marking of grinding and cutting discs. Therefore, we have prepared a simple graphic for you below, thanks to which everyone will be familiar with the description and labeling. From these data it is therefore possible to read most of the basic properties of the discs.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #discDescription #discComposition #guide

OPTIMA Precise

1 month 1 week ago

Naše přidaná hodnota je schopnost poradit a nalézt řešení.

Abychom byli schopni našim zákazníkům tuto klíčovou výhodu poskytovat, musíme sami nejlépe vědět, jak naše produkty fungují a co dokáží. Zasvětili jsme tedy den školení a praktickým zkouškám našich produktů OPTIMA® v součinnosti s nářadím značky KEYANG, jejímž jsme regionálním strategickým partnerem. V hlavní roli tohoto příspěvku je pak výherce naší dovednostní soutěže obchodník Honza, který si jako zkušený profesionál poradil s aku ruční úhlovou bruskou DG18BL125S, lamelovým kotoučem OPTIMAprofi® ILK125060 a notně rezavým jeklem. Ověřili jsme si tak perfektní kvalitu a výkon našich produktů z rodiny OPTIMA®, které máme i v dnešní době běžně skladem.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#skoleni #znalosti #podpora #přidanáhodnota #OPTIMA

Our added value is the ability to advise and find solutions.

To be able to provide this key added value to our customers, we must know best how our products work and what they can do. We have therefore dedicated a day of training and practical testing of our OPTIMA® products in cooperation with KEYANG brand powertools, of which we are a regional strategic partner. The key person of this post is the winner of our skill competition, the salesman Honza, who - as an experienced professional - handled the DG18BL125S cordless hand grinder, the OPTIMAprofi® ILK125060 flap disc and a very rusty steel. We have verified the perfect quality and performance of our products from the OPTIMA® family, which we still have in stock today.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#training #skills #support #addedvalue #OPTIMA

OPTIMA Precise

1 month 2 weeks ago

Vyzkoušejte naše čtyřbřité příklepové vrtáky SDS PLUS se samostředícím monoblokovým karbidovým hrotem. Jsou vhodné pro použití do armovaného betonu, cihel, kamene, keramiky, mramoru apod. Jejich geometrie se 4 břity zabraňuje zaseknutí v armování a dvojitá šroubovice zajišťuje rychlý odvod materiálu. Tyto vrtáky se vyznačují dlouho životností a vysokým výkonem.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #vrtaky #vykon #dlouhaZivotnost

Try our four-edged SDS PLUS hammer drills with a self-centering monobloc carbide tip. They are suitable for use in reinforced concrete, bricks, stone, ceramics, marble, etc. Their geometry with 4 cutting edges prevents jamming in the reinforcement and the double helix ensures fast material removal. These drills are characterized by long life and high performance.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #SDSPLUS #drills #performance #longLife

OPTIMA Precise

1 month 3 weeks ago

Pro změť kabelů a neohrabané stroje již není při některých operacích v moderních firmách místo. Kabelové elektrické nářadí postupně nahrazují bezdrátové aku vrtačky, brusky, utahováky a další přístroje. Náš strategický partner KEYANG vyrábí mnoho typů aku nářadí, jehož nesporné výhody jsou:
- práce ve výškách s lehkostí
- bezuhlíkový motor
- flexibilita
- vyšší bezpečnost práce

Aku nářadí KEYANG obsahuje v balení VŽDY 2 baterie, nabíječku, bytelný kufr a proto jej neváhejte vyzkoušet také Vy.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #akuRucniNaradi #bezuhlikovyMotor #flexibilita #bezpecnost

There is no longer room for cable clutter and clumsy machines in modern operations. Wired power tools are gradually replacing cordless drills, grinders, wrenches and other devices. Our strategic partner KEYANG produces many types of cordless tools, whose undeniable advantages are:
- work at heights with ease
- cordless engine
- flexibility
- higher work safety

The KEYANG cordless tool package ALWAYS contains 2 batteries, a charger and a sturdy case, so don't hesitate to try it yourself.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #KEYANG #accuPowerTolls #cordless #flexibility #safety

OPTIMA Precise

2 months 10 hours ago

Dostatek skladových zásob s okamžitou dostupností, není v našem podání pouze fráze. Díky řízení zásob, logistice a dalšímu souboru činností, které mají za úkol dopravit naše zboží k zákazníkům co nejrychleji, jsme stále připraveni dodávat majoritní část našich položek do druhého dne. Nebojte se otestovat naše služby, kvalitu a rychlost.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #dostatekSkladovychZasob #rychleDoruceni #spolehlivost

Sufficient stock with immediate availability is not just a phrase in our submission. Thanks to inventory management, logistics and another set of activities that aim to deliver our goods to customers as quickly as possible, we are still ready to deliver the majority of our items the next day. Don't be afraid to test our services, quality and speed.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #sufficientStock #fastDelivery #reliability

OPTIMA Precise

2 months 6 days ago

Vyzkoušejte naše prémiové diamantové kotouče DP115 - 230 na beton a stavební materiály z řady OPTIMAprofi. Jsou vhodné na řezání betonu, armovaného betonu, cihel a kamene.

Zřejmé výhody:
+ Vysoká životnost
+ Ekonomická efektivita
+ Pohodlí při práci
+ Nadprůměrný výkon

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#rezani #brouseni #diamantoveRezneKotouce #vykon #vynikajiciVysledky

Check out our premium diamond discs DP115 - 230 for concrete and building materials from the OPTIMAprofi series. They are suitable for cutting concrete, reinforced concrete, bricks and stone.

The advantages at a glance:
+ High service life
+ Economic efficiency
+ Working convenience
+ Above average performance

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprofi #grinding #diamondCuttingWheels #performance #excellentResults

OPTIMA Precise

2 months 1 week ago

Proč OPTIMA Precise?
- individuální přístup
- dodání zboží do druhého dne
- 98% produktů skladem
- odborné poradenství
- 30letá historie
- důvěra – díky vlastní značce OPTIMA®

Fakta zmíněná výše jsou důvodem, proč jsme našimi partnery preferováni před konkurencí. Nenechávejte tedy nic náhodě a vyzkoušejte naše služby a produkty, prověřené lety vývoje a praxe.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #zkusenosti #duvera #spolehlivost #doruceniDruhyDen #individualniPristup

Why OPTIMA Precise?
- individual approach
- next day delivery
- 98% of products on stock
- professional consulting
- 30 years of history
- trust - thanks to our own OPTIMA® brand

The facts mentioned above are the reason why we are preferred by our partners to the competition. So leave nothing to chance and try our services and products, proven years of development and practice.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #experiences #trust #reliability #nextDayDelivery #individualApproach

OPTIMA Precise

2 months 2 weeks ago

Slévárenství, jakožto perspektivní a významný obor průmyslové činnosti, podporuje celou řadu dalších oborů a průmyslu jako celku. Prizmatem tuzemské statistiky, má výroba odlitků v ČR hodnotu cca 30 mld, meziroční nárůst výroby činí 12 % a zaměstnává na 25 000 pracovníků. Naše společnost OPTIMA Precise dlouhodobě spolupracuje s mnoha slévárenskými společnostmi, které využívají hojně naše produkty. Jedná se zejména o technické frézy s dvojitým břitem, brusné pásy z keramického materiálu BORA7 a masivní brusné kotouče IP180/80. Veškeré tyto položky jsou historicky prověřené s výtečnou zpětnou vazbou od mnoha partnerů a zákazníků.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #slevarenstvi #vykon #spolehlivost #technickeFrezy #brusnePasy

Foundry, as a promising and important branch of industrial activity, supports a number of other branches and industries as a whole. Through the prism of domestic statistics, the production of castings in the Czech Republic is worth about 30 billion, the year-on-year increase in production is 12% and employs 25,000 workers. Our company OPTIMA Precise has a long-term cooperation with many foundry companies, which make extensive use of our products. These are mainly technical double-cut burrs, sanding belts made of BORA7 ceramic material and solid IP180 / 80 grinding wheels. All of these items are historically tested with excellent feedback from many partners and customers.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #foundry #performance #reliability #BORA7 #technicalBurrs #grindingBelts

OPTIMA Precise

3 months 4 weeks ago

Soutěž s OPTIMA Precise o zajímavé ceny! Tipněte v komentářích, kolik skončí páteční zápas proti Olomouci a kdo dá náš první gól.

1. místo – vrtačka DMV-13K
2. místo – pracovní brašna KEYANG KTB-03
3. místo – sada vrtáků
🛠 OPTIMA Precise 👉 www.optimaprecise.cz

OPTIMA Precise

4 months 2 days ago

KEYANG – rozšíření portfolia

Portfolio elektrického ručního nářadí KEYANG čítá několik desítek produktů, které naleznou uplatnění v mnoha průmyslových oborech. Naše společnosti OPTIMA Precise, se díky potřebám zákazníků, rozhodla zařadit do své nabídky, veškeré položky s CE certifikací. Rozšíření se týká jak speciálního ručního elektrického nářadí, tak standardních produktů, do kterých byly zahrnuty nové typy různých parametrů. Díky této modifikaci, jsme aktuálně schopni nabídnout našim zákazníkům komplexní podporu, při jakékoliv manuální činnosti, které vyžaduje použití ručního elektrické nářadí.

Pokračujte na katalog nářadí KEYANG zde: bit.ly/keyang-produkty

#brouseni #rezani #CEcertifikace #noveProdukty #rozsireniPortfolia

KEYANG - portfolio expansion

The KEYANG power tool portfolio includes several dozen products that can be used in many industries. Our company OPTIMA Precise, thanks to the needs of customers, has decided to include in its offer, all items with CE certification. The extension concerns both special hand-held power tools and standard products, which include new types of various parameters. Thanks to this modification, we are currently able to offer our customers comprehensive support for any manual activity that requires the use of hand power tools.

Please, continue for KEYANG power tools portfolio here: bit.ly/keyang-produkty

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #KEYANG #CEcertification #newProducts #portfolioExpansion

OPTIMA Precise

4 months 1 week ago

Se společností KEYANG Electric Machinery sdílíme společnou vášeň - spokojenost zákazníka díky kvalitě a prvotřídnímu servisu.

Na základě těchto společných hodnot jsme schopni plnit potřeby zákazníků nejen v našich hlavních produktových pilířích brusných materiálů a řezných nástrojů, ale také v oblasti elektrického ručního nářadí.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#kvalita #servis #naradi #podpora #brusivo

We share a common passion with KEYANG Electric Machinery - customer satisfaction thanks to quality and first-class service.

By sharing these common values, we are able to meet the needs of our customers not only in our main product pillars of abrasives and cutting tools, but also in the field of electric power tools.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#quality #service #powertools #support #abrasives

OPTIMA Precise

4 months 2 weeks ago

Leštička KEYANG DP7000V
Portfolio našeho strategického partnera pro ruční elektrické nářadí společnost KEYANG, obsahuje mimo standardní a běžně známé produkty také speciálnější položky. Jednou z nich je profesionální bezstupňová leštička s variabilní rychlostí DP7000V, která disponuje 800 - 2400 otáčkami za minutu, nízkou váhou 3,2 kg, výkonem 1200W a rukojetí D-grip pro maximální kontrolu. Také její nízká cena a rychlý servis, který obecně nabízíme, jsou další pádné argumenty pro její koupi.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #lesticka #vykon #spolehlivost

KEYANG DP7000V polisher
The portfolio of our strategic partner for hand power tools, KEYANG, includes, in addition to standard and well-known products, also more special items. One of them is a professional stepless polisher with variable speed DP7000V, which has 800 - 2400 rpm, low weight 3.2 kg, power 1200W and D-grip handle for maximum control. Also its low price and fast service, which we generally offer, are other strong arguments for its purchase.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #polisher #performance #reliability #KEYANG

OPTIMA Precise

4 months 3 weeks ago

Společnost DEERFOS je již bezmála 20 let naším strategickým partnerem v oblasti brusiva na podkladu. Tato jihokorejská společnost vznikla v roce 1963 a patří mezi globální lídry v tomto oboru s vlastním vývojem a výzkumem. Vysoká úroveň inovací pak zajišťuje nejvyšší úroveň kvality. OPTIMA Precise využívá vlastní výrobní kapacity pro zpracování brusiva na podkladu vyrobeného společností DEERFOS. Naším společným cílem je maximalizovat spokojenost zákazníků poskytováním zboží špičkové kvality při udržení vysoké flexibility dodávek.
Po celou dobu vzájemné spolupráce jsme největším partnerem společnosti DEERFOS v regionu. Díky tomu jsme schopni každý den uspokojovat potřeby v oblasti brusných operací našich více než 2 000 aktivních zákazníků.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #brusivoNaPodkladu #silnePartnerstvi #globalniLidr

DEERFOS has been our strategic partner in the field of coated abrasives for almost 20 years. This South Korean company was founded in 1963 and is one of the global leaders in this field with its own development and research. A high level of innovation then ensures the highest level of quality. OPTIMA Precise uses its own production capacity for processing abrasives on a substrate manufactured by DEERFOS. Our common goal is to maximize customer satisfaction by providing top quality goods while maintaining high supply flexibility.
We have been DEERFOS 'largest partner in the region throughout our cooperation. Thanks to this, we are able to satisfy the needs in the field of grinding operations of our more than 2 000 active customers every day.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #DEERFOS #grinding #cutting #coatedAbrasives #strongPartnership #globalLeader

OPTIMA Precise

4 months 4 weeks ago

Již téměř dvě dekády budujeme a rozvíjíme obchodní aktivity na slovenském trhu. Během těchto let se nám podařilo získat mnoho významných zákazníků z řad výrobních společností a také několik obchodních firem, které úspěšně využívají nebo dále distribuují naše produkty koncovým zákazníkům. I přes komplikace spojené s pandemií koronaviru, se nám podařilo v roce 2021 navýšit naše obraty na Slovensku o 21 % oproti roku 2020. Vděčíme za to novým zákazníkům, kteří objevili kvality našich produktů a stávajícím zákazníkům, kteří rozšířili své portfolio produktů OPTIMA, a to především o technické frézy, brusivo na podkladu řady BORA a elektrické ruční nářadí KEYANG. Tato skutečnost nás velice těší a motivuje nás k dalším krokům, které ještě více posílí již tak pevnou pozici u našich sousedů.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#Slovensko #růst #broušení #řezání #KEYANG

We have been building and developing business activities on the Slovak market for almost two decades. During these years, we have managed to gain many important customers from the ranks of manufacturing companies, as well as several trading companies that successfully use or further distribute our products to end customers. Despite the complications associated with the coronavirus pandemic, we were able to increase our turnover in Slovakia by 21 % compared to 2020. We owe this to new customers who discovered the quality of our products and existing customers who expanded their OPTIMA product portfolio, namely by technical burrs, BORA series abrasives and KEYANG electric power tools. We are very pleased with this fact and motivated to take next steps that will further strengthen our position with our neighbors.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#Slovakia #growth #cutting #grinding #KEYANG

OPTIMA Precise

5 months 1 week ago

Vyjádřeno čísly
Rozhodli jsme se na rok 2021 podívat v tvrdých datech. Níže je uvedeno několik čísel, která vystihují objem vyřízených zakázek, počet nabízených produktů, portfolio zákazníků a náš dosah, což zcela jasně odráží, kam naše společnost OPTIMA Precise kráčí. Tímto děkujeme všem zúčastněným – zákazníkům, kolegyním, kolegům a dalším partnerům – za přínos a pomoc při této náročné, ale především radostné a motivující cestě.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #rust #expanze #cislaHovoriZaVse

Expressed by numbers
We decided to look at the year 2021 in hard data. Below are a few figures that describe the volume of orders processed, the number of products offered, the customer portfolio and our reach, which clearly reflects where our company OPTIMA Precise is heading. We would like to thank all participants - customers, colleagues and other partners - for their contribution and help in this challenging, but above all joyful and motivating journey.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #growth #expansion #numbersSpeakForThemselves

OPTIMA Precise

5 months 1 week ago

Elektrická ruční úhlová bruska KEYANG DG-1101C / DG-1102C z portfolia OPTIMA Precise, je etalonem pro velice lehkého, výkonného a cenově dostupného pomocníka v průmyslových operacích. Její funkční parametry a mimořádná odolnost jsou pro mnoho našich partnerů stěžejními atributy a pomyslným jazýčkem na misce vah v rozhodnutí pro její nákup. Elektrické ruční nářadí KEYANG kontinuálně prokazuje svoji vysokou kvalitu, která v mnohých případech převyšuje historicky zažité značky.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #elektrickeRucniNaradi #vysokaKvalita #dlouhaZivotnost

The KEYANG DG-1101C / DG-1102C electric power angle grinder from the OPTIMA Precise portfolio is a standard for a very light, powerful and affordable helper in industrial operations. Its functional parameters and exceptional durability are for many of our partners key attributes and an imaginary tongue on a bowl of scales in the decision to buy it. KEYANG electric power tools continuously prove their high quality, which in many cases exceeds historically experienced brands.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #KEYANG #electricPowerTools #higherQuality #longLife

OPTIMA Precise

5 months 3 weeks ago

Idea management, monozukuri, continuos improvement… mnoho názvů skrývajících jednoduchou hlavní myšlenku: neustálé zlepšování.
… právě s cílem neustálého pokroku a zlepšení ve všech oblastech činnosti, jsme v naší společnosti OPTIMA Precise zavedli v roce 2021 projekt Idea management. Jeho cílem je sdružovat, analyzovat a následně uvádět v život nejlepší nápady našich kolegů, které ve výsledném efektu přinesou lepší služby a větší možnosti pro naše zákazníky.
Počet nápadů a jejich pozitivní efekt pro zákazníky a na provoz společnosti nás neustále přesvědčuje o tom, že jediná možná cesta je jít stále kupředu:
1. Rozšíření portfolia ručního elektrického nářadí KEYANG – díky iniciativě kolegů, sběru zkušeností a vytrvalosti, jsme v této oblasti schopni na začátku roku 2022 exkluzivně pro naše trhy poskytovat výrazně širší portfolio ručního elektrického nářadí KEYANG než v minulosti
2. Zefektivnění činností ve skladovém zázemí – na první pohled usnadnění interních procesů, ve výsledku zefektivnění a zrychlení dodávek zákazníkům, to jsou dopady neustálého zlepšování práce ve skladovém zázemí
3. Kontinuální práce na produktovém portfoliu – každodenní práce se zákazníky nám poskytuje unikátní možnost neustále nacházet možnosti rozšíření produktového portfolia OPTIMA® a přinášet nové produkty na základě potřeb našich zákazníků

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

Idea management, monozukuri, continuos improvement… many names hiding a simple main idea: continuous improvement.
… It is with the aim of continuous progress and improvement in all areas of activity that we introduced the Idea Management project in our company OPTIMA Precise in 2021. Its goal is to bring together, analyze and subsequently implement the best ideas of our colleagues, which will result in better services and greater opportunities for our customers.
The number of ideas and their positive effect on customers and the company's operations constantly convince us that the only possible way is to keep moving forward:
1. Expansion of the KEYANG hand power tool portfolio - thanks to the initiative of colleagues, gathering experience and perseverance, we are able to provide a significantly wider portfolio of KEYANG hand power tools in this area at the beginning of 2022 exclusively for our markets than in the past
2. Streamlining activities in the warehouse - at first glance, facilitating internal processes, as a result of streamlining and accelerating deliveries to customers, these are the effects of continuous improvement of work in the warehouse
3. Continuous work on the product portfolio - daily work with customers provides us with a unique chance to constantly find opportunities to expand the OPTIMA® product portfolio and bring new products based on the needs of our customers

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #ideaManagement #monozukuri #continuousImprovement #keyang

OPTIMA Precise

5 months 4 weeks ago

Nový rok – nové výzvy – stabilní partnerství

Rádi bychom všechny naše partnery a zákazníky přivítali v novém roce 2022 a popřáli mnoho úspěchů a zdraví!
Po zdárně ukončené inventuře jsme opět připraveni plnit Vaše požadavky na flexibilní dodávky našich produktů a pomáhat Vám tak k dosažení vytyčených cílů. Vedle našeho širokého standardního portfolia, jsou také veškeré nové položky, které byly úspěšně implementovány v roce 2021, plně k dispozici a jejich skladová množství je na vysoké úrovni. Z nového sortimentu se pak jedná zejména o ruční elektrické nářadí KEYANG, brusivo na podkladě BORA9, BORA1 a také o cenově nejdostupnější řadu řezných a brusných kotoučů STEELTECH. Děkujeme všem za důvěru a těšíme se na spolupráci v roce 2022.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brosueni #rezani #stabilniPartnerstvi

New year – new challenges – stable partnership

We would like to welcome all our partners and customers in the new year 2022 and wish them much success and health!
After a successfully completed inventory, we are again ready to meet your requirements for flexible deliveries of our products and thus help you to achieve the set goals. In addition to our broad standard portfolio, all new items that were successfully implemented in 2021 are also fully available and their stocks are at a high level. From the new assortment, it is mainly KEYANG power tools, abrasives based on BORA9, BORA1 and also the most affordable range of STEELTECH cutting and grinding wheels. Thank you all for your trust and we look forward to working with you in 2022.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #BORA9 #BORA1 #KEYANG #stablePartnership