OPTIMA Precise Aktuality

Novinky ze světa OPTIMA Precise.

OPTIMA Precise

5 days 12 hours ago

Inspirace. Přehled. Vazby.

Po dlouhých čtyřech letech vynucené pauzy se konal mezinárodní veletrh Internationale EISENWARENMESSEv Kolíně nad Rýnem. Na této významné události jsme opět nemohli chybět. Mimo setkání s mnoha našimi dlouholetými partnery, jsme byli zvědavi na novinky v oboru, nové trendy a také na celkovou úroveň veletrhu. Ujistili jsme se v tom, že jsme silným hráčem na poli řezných a brusných materiálů. Zároveň jsme se také utvrdili ve správnosti naší další cesty v oblasti služeb zákazníkům a rozšíření produktového portfolia, kdy naše novinky brzy spatří světlo světa. Jsme vděčni za tuto cenou zkušenost a těšíme se na další ročník.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #noveTrendy #novinkyVOboru

Inspiration. Overview. Bindings.

After four long years of forced pause, the international trade fair Internationale EISENWARENMESSE took place in Cologne. We couldn't miss this important event again. In addition to meeting with many of our long-term partners, we were curious about news in the field, new trends and also about the overall level of the fair. We have made sure that we are a strong player in the field of cutting and grinding materials. At the same time, we also confirmed the correctness of our next path in the area of customer service and the expansion of the product portfolio, when our new products will soon see the light of day. We are grateful for this valuable experience and look forward to next year.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #internationaleEisenwarenmesseKoln2022 #grinding #cutting #KEYANG #newTrends #industryNews

OPTIMA Precise

2 weeks 12 hours ago

Čtyřstranné brusné houbičky umožňují snadnou manipulaci při ručním broušení plochých povrchů nebo povrchů s hranami. Jsou pro snadnou orientaci značeny číslem, udávajícím velikost zrna. Jednolitý tvar houby se pružně přizpůsobí obrobku a zajistí tak účinný odběr materiálu. Brusné houbičky OPTIMA Precise jsou určeny k broušení dřeva, plastů nebo kovu, hodí se také k mezi broušení laků a barev. Jejich okraje jsou pevné a umožňují tak opracování hran, brusná zrna jsou odolná vůči vylamování a zajišťují tak delší životnost. Ideální velikost 98 x 68 x 25mm padne do každé ruky.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #brusneHoubicky #vykon #dlouhaZivotnost

Four-sided sanding sponges allow easy handling when sanding flat or edged surfaces by hand. They are marked with a number indicating the grain size for easy orientation. The uniform shape of the sponge flexibly adapts to the workpiece and thus ensures efficient material removal. OPTIMA Precise sanding sponges are intended for sanding wood, plastic or metal, they are also suitable for sanding lacquers and paints. Their edges are solid and thus enable edge processing, the abrasive grains are resistant to chipping and thus ensure a longer service life. The ideal size of 98 x 68 x 25mm fits in any hand.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #sandingSponges #performance #longLife

OPTIMA Precise

3 weeks 11 hours ago

Rok 2022 byl naším prvním, kdy jsme se zúčastnili Veletrhu dodavatelů společnosti MARO. Tento segment odběratelů tvoří nemalou část našeho zákaznického portfolia a pro nás bylo cenou zkušeností poznat koncové uživatele našich produktů. Zpětná vazba a připomínky získané na této akci nám do budoucna pomohou lépe pochopit jejich potřeby a požadavky. Jsme rádi, že jsme byli součástí této veliké události a těšíme se na příští rok.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #maroVeletrhDodavatelu2022 #dobraAkce #koncoviUzivatele

The year 2022 was our first time participating in the MARO Supplier Fair. This customer segment makes up a significant part of our customer portfolio, and it was a valuable experience for us to get to know the end users of our products. The feedback and comments received at this event will help us better understand their needs and requirements in the future. We are happy to have been a part of this great event and look forward to next year.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #KEYANG #maroSupplierFair2022 #goodEvent #endUsers

OPTIMA Precise

3 weeks 5 days ago

Jeden tým – jedna společnost

Jsme složeni z mnoha profesionálů, kteří plní svědomitě své role, táhnou za jeden provaz a v případě potřeby pomáhají ostatním kolegům. Celé naše soukolí jménem OPTIMA Precise stojí na týmové práci, organizovanosti, vzájemném respektu a odpovědnosti, kdy naším cílem je vždy zákazníkova spokojenost. Tento přístup se nám osvědčuje v praxi již přes 30 let.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #tymovaPrace #jedenTym

One team – one company

We are made up of many professionals who conscientiously fulfill their roles, pull together and help other colleagues when necessary. Our entire OPTIMA Precise gear is based on teamwork, organization, mutual respect and responsibility, where our goal is always customer satisfaction. This approach has proven itself in practice for over 30 years.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #KEYANG #grinding #cutting #teamWork #asOne #oneTeam

OPTIMA Precise

2 months 2 days ago

Nezáleží na tom, jak velká, malá nebo náročná práce Vás čeká, společnost OPTIMA Precise nabízí správné řezné nástroje, brusné materiály a ruční nářadí pro každou výzvu. V posledních letech bylo s našimi produkty a elektrickým nářadím úspěšně dokončeno mnoho projektů, které zanechali stopu téměř ve všech průmyslových odvětvích.

Zjistěte více o našich produktech: bit.ly/cenik-produktu

#OPTIMAprecise #cutting #grinding #KEYANG #longTermPartner #reliability

No matter how big, small or demanding the job is, OPTIMA Precise offers the right cutting tools, abrasives and power tools for every challenge. In recent years, many projects have been successfully completed with our products and power tools, leaving a mark in almost all industries.

Find out more about our products: bit.ly/optima-product-catalog

#rezani #brouseni #dlouhodbyPartner #spolehlivost

OPTIMA Precise

2 months 1 week ago

KEYANG – meziroční srovnání prodejů

Již rok a půl jsme výhradním dodavatelem elektrického ručního nářadí KEYANG pro Českou a Slovenkou republiku. Nastal tedy čas zhodnotit průběžné výsledy a podívat se na čísla, které nikdy nelžou. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o značku, které nemá v našich zeměpisných šířkách téměř žádnou historii a bojuje tak proti mainstreamovým a oblíbeným konkurentům, je resultát velice příznivý. Meziroční navýšení v prodeji je 70 %, což zcela jasně potvrzuje kvalitu a narůstající oblibu této značky mezi našimi obchodními partnery.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#elektrickeRucniNáradi #brouseni #rezani #rokVsRok

KEYANG – year to year sales comparison

We have been the exclusive supplier of KEYANG electric power tools for the Czech and Slovak Republics for a year and a half. So it's time to review the interim results and look at the numbers that never lie. Considering the fact that this is a brand that has almost no history in our latitudes and thus fights against mainstream and popular competitors, the result is very favorable. The year to year increase in sales is 70%, which clearly confirms the quality and growing popularity of this brand among our business partners.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #KEYANG #powerTools #grinding #cutting #yearToYear

OPTIMA Precise

2 months 3 weeks ago

Letní odstávka / celozávodní dovolená – ne v OPTIMA Precise

Služby a servis, které poskytujeme našim partnerům, se nemění ani přes letní prázdniny. Naše společnost nedrží letní celozávodní dovolenou a naše plně zásobené sklady jsou tak stále připraveny expedovat zboží našim více než 2 000 aktivních zákazníků. Tento přístup reaguje na nutnost plynulých dodávek brusných materiálů, řezných nástrojů a elektrického ručního nářadí i v období letních prázdnin, protože pokračující výroby a rozpracované projekty nepočkají.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brousen #rezani #letniDovolena #staleOtevreno #kvalitniServis #jsmeZdeProVas #plneSklady

Plant shutdown / summer vacation - not in OPTIMA Precise

The services we provide to our partners do not change even during the summer holidays. Our company does not take a summer vacation, and our fully stocked warehouses are thus still ready to ship goods to our more than 2,000 active customers. This approach responds to the need for continuous supplies of abrasive materials, cutting tools and power hand tools even during the summer holidays, as ongoing production and ongoing projects cannot wait.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #summerHoliday #stillOpen #goodservice #weAreHereForYou #fullStock

OPTIMA Precise

2 months 3 weeks ago

TOP3 důvody pro práci v OPTIMA Precise

1) Flexibilita střední společnosti a rozhodování managementu v řádu dnů jsou vlastnosti, kterými se lišíme od nadnárodních společností. V tomto období, jsou navíc tyto rysy specifické pro firmu naší velikosti ještě více důležité.

2) Důvěra v kolegy, kteří si navzájem kryjí záda není jen prázdné heslo. Díky dlouhodobým zkušenostem a takřka nulové fluktuaci je řada kolegů kamarády jak v práci, tak i mimo hodiny strávené ve firmě. Což se nepochybně promítá do pracovní morálky a pohody na pracovišti.

3) Budování vlastní úspěšné konzistentní značky, odlišující nás od konkurence nás naplňuje uspokojením. Nemusíme slepě následovat cestu předem vytýčenou, my ji sami jako tým tvoříme.

#dobryZamestnavatel #pracovniNabidka #prilezitost #hledameKolegu #hledameKolegyni

Momentálně hledáme kolegyni/kolegu na pozici ASISTENT/KA JEDNATELE. Pro více informací klikněte na odkaz: bit.ly/asistent-ka-jednatele

TOP 3 reasons to work at OPTIMA Precise

1) The flexibility of a medium-sized company and management decision-making in a matter of days are the characteristics that differentiate us from multinational companies. In this period, these features specific to a company of our size are even more important.

2) Trust in colleagues who have each other's backs is not just an empty slogan. Thanks to long-term experience and almost zero fluctuation, many colleagues are friends both at work and outside of the hours spent at the company. Which is undoubtedly reflected in work ethics and well-being in the workplace.

3) Building our own successful consistent brand, differentiating us from the competition fills us with satisfaction. We don't have to blindly follow the path laid out in advance, we create it ourselves as a team.

#OPTIMAprecise #goodemployer #joboffer #opportunity #lookingForaColleague

OPTIMA Precise

3 months 2 weeks ago

I v tyto slunné dny jedeme naplno!

Tento týden jsme se setkali s našimi kolegy z KEM-Europe, abychom společně posunuli naší spolupráci v oblasti nářadí KEYANG zase o krok dál.
Můžete se těšit na nové nářadí a příslušenství, které Vám brzy s radostí představíme. Už nyní můžeme prozradit, že rodina bezkonkurenčních a populárních rázových utahováků se rozroste o kompaktního a zároveň stále velmi výkonného sourozence. A tím to zdaleka nekončí.. Zároveň potvrzujeme v dnešní době neobvyklý, ale o to více důležitý fakt – máme dostatek všeho zboží i náhradních dílů!

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#vykon #spoluprace #flexibilita #spolehlivost

Even on these sunny days we are going full speed!

This week we met with our colleagues from KEM-Europe to take our cooperation in the field of KEYANG tools one step further.
You can look forward to new tools and accessories, which we will be happy to introduce to you soon. We can already reveal that the family of unrivaled and very popular impact wrenches will grow into a compact and at the same time still powerful sibling. And that's not the end of it.. At the same time, we confirm an unusual but all the more important fact today - we have enough of all goods and spare parts!

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#performance #cooperation #flexibility #reliability

OPTIMA Precise

3 months 3 weeks ago

Vlastní výroba – výhoda flexibility
Pro naši společnost je možnost rychlé změny vlastní produkce konkrétních položek zásadním přínosem, který se kladně odráží na dodacích termínech finálních produktů zákazníkům. Díky dlouhodobým zkušenostem našich technologů a dobrému know-how se mohou naši zákazníci spolehnout na rychlé dodání a vysokou kvalitu zpracování bez kompromisů.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#vlastniVyroba #flexibilita #spolehlivost #brouseni #rezani

Own production – the advantage of flexibility
For our company, the possibility of a quick change in the production of specific items is a major benefit, which is positively reflected in the delivery dates of final products to customers. Thanks to the long-term experience of our technologists and good know-how, our customers can rely on fast delivery and high quality workmanship without compromise.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #ownProduction #flexibility #reliability #grinding #cutting #knowhow

OPTIMA Precise

4 months 4 days ago

Řezné a brusné kotouče - značení

Značení řezných a brusných kotoučů má svá pravidla, která nemusí být vždy každému jasná. Poradíme Vám, jak se správně zorientovat v označení kvality brusných a řezných kotoučů. Níže jsme pro Vás proto připravili jednoduchou grafiku, díky níž se bude v popisu a označení orientovat každý. Z těchto údajů je tedy možno vyčíst většinu základních vlastností kotoučů.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #popisKotouce #slozeniKotouce #navod

Cutting and grinding discs - marking

The marking of cutting and grinding discs has its own rules, which may not always be clear to everyone. We will advise you on how to orient yourself correctly in the quality marking of grinding and cutting discs. Therefore, we have prepared a simple graphic for you below, thanks to which everyone will be familiar with the description and labeling. From these data it is therefore possible to read most of the basic properties of the discs.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #discDescription #discComposition #guide

OPTIMA Precise

4 months 1 week ago

Naše přidaná hodnota je schopnost poradit a nalézt řešení.

Abychom byli schopni našim zákazníkům tuto klíčovou výhodu poskytovat, musíme sami nejlépe vědět, jak naše produkty fungují a co dokáží. Zasvětili jsme tedy den školení a praktickým zkouškám našich produktů OPTIMA® v součinnosti s nářadím značky KEYANG, jejímž jsme regionálním strategickým partnerem. V hlavní roli tohoto příspěvku je pak výherce naší dovednostní soutěže obchodník Honza, který si jako zkušený profesionál poradil s aku ruční úhlovou bruskou DG18BL125S, lamelovým kotoučem OPTIMAprofi® ILK125060 a notně rezavým jeklem. Ověřili jsme si tak perfektní kvalitu a výkon našich produktů z rodiny OPTIMA®, které máme i v dnešní době běžně skladem.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#skoleni #znalosti #podpora #přidanáhodnota #OPTIMA

Our added value is the ability to advise and find solutions.

To be able to provide this key added value to our customers, we must know best how our products work and what they can do. We have therefore dedicated a day of training and practical testing of our OPTIMA® products in cooperation with KEYANG brand powertools, of which we are a regional strategic partner. The key person of this post is the winner of our skill competition, the salesman Honza, who - as an experienced professional - handled the DG18BL125S cordless hand grinder, the OPTIMAprofi® ILK125060 flap disc and a very rusty steel. We have verified the perfect quality and performance of our products from the OPTIMA® family, which we still have in stock today.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#training #skills #support #addedvalue #OPTIMA

OPTIMA Precise

4 months 2 weeks ago

Vyzkoušejte naše čtyřbřité příklepové vrtáky SDS PLUS se samostředícím monoblokovým karbidovým hrotem. Jsou vhodné pro použití do armovaného betonu, cihel, kamene, keramiky, mramoru apod. Jejich geometrie se 4 břity zabraňuje zaseknutí v armování a dvojitá šroubovice zajišťuje rychlý odvod materiálu. Tyto vrtáky se vyznačují dlouho životností a vysokým výkonem.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #vrtaky #vykon #dlouhaZivotnost

Try our four-edged SDS PLUS hammer drills with a self-centering monobloc carbide tip. They are suitable for use in reinforced concrete, bricks, stone, ceramics, marble, etc. Their geometry with 4 cutting edges prevents jamming in the reinforcement and the double helix ensures fast material removal. These drills are characterized by long life and high performance.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #SDSPLUS #drills #performance #longLife

OPTIMA Precise

4 months 3 weeks ago

Pro změť kabelů a neohrabané stroje již není při některých operacích v moderních firmách místo. Kabelové elektrické nářadí postupně nahrazují bezdrátové aku vrtačky, brusky, utahováky a další přístroje. Náš strategický partner KEYANG vyrábí mnoho typů aku nářadí, jehož nesporné výhody jsou:
- práce ve výškách s lehkostí
- bezuhlíkový motor
- flexibilita
- vyšší bezpečnost práce

Aku nářadí KEYANG obsahuje v balení VŽDY 2 baterie, nabíječku, bytelný kufr a proto jej neváhejte vyzkoušet také Vy.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #akuRucniNaradi #bezuhlikovyMotor #flexibilita #bezpecnost

There is no longer room for cable clutter and clumsy machines in modern operations. Wired power tools are gradually replacing cordless drills, grinders, wrenches and other devices. Our strategic partner KEYANG produces many types of cordless tools, whose undeniable advantages are:
- work at heights with ease
- cordless engine
- flexibility
- higher work safety

The KEYANG cordless tool package ALWAYS contains 2 batteries, a charger and a sturdy case, so don't hesitate to try it yourself.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #KEYANG #accuPowerTolls #cordless #flexibility #safety

OPTIMA Precise

5 months 2 days ago

Dostatek skladových zásob s okamžitou dostupností, není v našem podání pouze fráze. Díky řízení zásob, logistice a dalšímu souboru činností, které mají za úkol dopravit naše zboží k zákazníkům co nejrychleji, jsme stále připraveni dodávat majoritní část našich položek do druhého dne. Nebojte se otestovat naše služby, kvalitu a rychlost.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #dostatekSkladovychZasob #rychleDoruceni #spolehlivost

Sufficient stock with immediate availability is not just a phrase in our submission. Thanks to inventory management, logistics and another set of activities that aim to deliver our goods to customers as quickly as possible, we are still ready to deliver the majority of our items the next day. Don't be afraid to test our services, quality and speed.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #sufficientStock #fastDelivery #reliability

OPTIMA Precise

5 months 1 week ago

Vyzkoušejte naše prémiové diamantové kotouče DP115 - 230 na beton a stavební materiály z řady OPTIMAprofi. Jsou vhodné na řezání betonu, armovaného betonu, cihel a kamene.

Zřejmé výhody:
+ Vysoká životnost
+ Ekonomická efektivita
+ Pohodlí při práci
+ Nadprůměrný výkon

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#rezani #brouseni #diamantoveRezneKotouce #vykon #vynikajiciVysledky

Check out our premium diamond discs DP115 - 230 for concrete and building materials from the OPTIMAprofi series. They are suitable for cutting concrete, reinforced concrete, bricks and stone.

The advantages at a glance:
+ High service life
+ Economic efficiency
+ Working convenience
+ Above average performance

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprofi #grinding #diamondCuttingWheels #performance #excellentResults

OPTIMA Precise

5 months 2 weeks ago

Proč OPTIMA Precise?
- individuální přístup
- dodání zboží do druhého dne
- 98% produktů skladem
- odborné poradenství
- 30letá historie
- důvěra – díky vlastní značce OPTIMA®

Fakta zmíněná výše jsou důvodem, proč jsme našimi partnery preferováni před konkurencí. Nenechávejte tedy nic náhodě a vyzkoušejte naše služby a produkty, prověřené lety vývoje a praxe.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #zkusenosti #duvera #spolehlivost #doruceniDruhyDen #individualniPristup

Why OPTIMA Precise?
- individual approach
- next day delivery
- 98% of products on stock
- professional consulting
- 30 years of history
- trust - thanks to our own OPTIMA® brand

The facts mentioned above are the reason why we are preferred by our partners to the competition. So leave nothing to chance and try our services and products, proven years of development and practice.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #experiences #trust #reliability #nextDayDelivery #individualApproach

OPTIMA Precise

5 months 3 weeks ago

Slévárenství, jakožto perspektivní a významný obor průmyslové činnosti, podporuje celou řadu dalších oborů a průmyslu jako celku. Prizmatem tuzemské statistiky, má výroba odlitků v ČR hodnotu cca 30 mld, meziroční nárůst výroby činí 12 % a zaměstnává na 25 000 pracovníků. Naše společnost OPTIMA Precise dlouhodobě spolupracuje s mnoha slévárenskými společnostmi, které využívají hojně naše produkty. Jedná se zejména o technické frézy s dvojitým břitem, brusné pásy z keramického materiálu BORA7 a masivní brusné kotouče IP180/80. Veškeré tyto položky jsou historicky prověřené s výtečnou zpětnou vazbou od mnoha partnerů a zákazníků.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #slevarenstvi #vykon #spolehlivost #technickeFrezy #brusnePasy

Foundry, as a promising and important branch of industrial activity, supports a number of other branches and industries as a whole. Through the prism of domestic statistics, the production of castings in the Czech Republic is worth about 30 billion, the year-on-year increase in production is 12% and employs 25,000 workers. Our company OPTIMA Precise has a long-term cooperation with many foundry companies, which make extensive use of our products. These are mainly technical double-cut burrs, sanding belts made of BORA7 ceramic material and solid IP180 / 80 grinding wheels. All of these items are historically tested with excellent feedback from many partners and customers.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #foundry #performance #reliability #BORA7 #technicalBurrs #grindingBelts

OPTIMA Precise

7 months 1 day ago

Soutěž s OPTIMA Precise o zajímavé ceny! Tipněte v komentářích, kolik skončí páteční zápas proti Olomouci a kdo dá náš první gól.

1. místo – vrtačka DMV-13K
2. místo – pracovní brašna KEYANG KTB-03
3. místo – sada vrtáků
🛠 OPTIMA Precise 👉 www.optimaprecise.cz

OPTIMA Precise

7 months 4 days ago

KEYANG – rozšíření portfolia

Portfolio elektrického ručního nářadí KEYANG čítá několik desítek produktů, které naleznou uplatnění v mnoha průmyslových oborech. Naše společnosti OPTIMA Precise, se díky potřebám zákazníků, rozhodla zařadit do své nabídky, veškeré položky s CE certifikací. Rozšíření se týká jak speciálního ručního elektrického nářadí, tak standardních produktů, do kterých byly zahrnuty nové typy různých parametrů. Díky této modifikaci, jsme aktuálně schopni nabídnout našim zákazníkům komplexní podporu, při jakékoliv manuální činnosti, které vyžaduje použití ručního elektrické nářadí.

Pokračujte na katalog nářadí KEYANG zde: bit.ly/keyang-produkty

#brouseni #rezani #CEcertifikace #noveProdukty #rozsireniPortfolia

KEYANG - portfolio expansion

The KEYANG power tool portfolio includes several dozen products that can be used in many industries. Our company OPTIMA Precise, thanks to the needs of customers, has decided to include in its offer, all items with CE certification. The extension concerns both special hand-held power tools and standard products, which include new types of various parameters. Thanks to this modification, we are currently able to offer our customers comprehensive support for any manual activity that requires the use of hand power tools.

Please, continue for KEYANG power tools portfolio here: bit.ly/keyang-produkty

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #KEYANG #CEcertification #newProducts #portfolioExpansion